W3Counter


thiết kế web hải phòng
Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng
22/09/2012 - 21:59

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

           Thành ủy Hải Phòng vừa có thông cáo báo chí về việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Theo thông cáo báo chí của Thành ủy, trong các ngày 13 và 14/9/2012, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ và trong các ngày từ 19/9 đến 21/9/2012, tiến hành tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Dự và chỉ đạo đợt kiểm điểm có đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các thành viên Tổ Công tác Trung ương.

Ban Thường vụ Thành uỷ thông tin về việc tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” như sau:

1. Về chuẩn bị tự phê bình và phê bình

1.1. Về tổ chức học tập, quán triệt và thành lập Bộ phận thường trực; tổ chức lấy ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW, các ban Đảng Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU; Hướng dẫn số 03-HD/TU về việc chuẩn bị tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ thành phố; thành lập Bộ phận thường trực, Tổ giúp việc Bộ phận thường trực và ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận thường trực và Tổ giúp việc. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) theo đúng quy định. Đã nhận được ý kiến tham gia của 8 cơ quan Trung ương; 36 đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ngành thành phố và tương đương; 37 quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ; 44 đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố; và 30 chi bộ nơi công tác, nơi cư trú góp ý cho cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

 Việc tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ bám sát 3 nội dung của Nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân thành, có ý thức xây dựng, góp ý với Ban Thường vụ Thành uỷ cả về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

1.2. Về chuẩn bị các văn bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Ban Thường vụ Thành uỷ đã thảo luận, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có nhiều ý kiến tham gia để giải trình, cùng với nội dung gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị. Nội dung dự thảo báo cáo giải trình đã tập trung làm rõ những vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố quan tâm; những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cần tập trung xử lý, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành uỷ đối với những vấn đề này.

  Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ được chỉ đạo chuẩn bị theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); bổ khuyết chỉ đạo của Bộ Chính trị; bao gồm 2 phần lớn: kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); những giải pháp chủ yếu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tập trung kiểm điểm khái quát về ưu điểm; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ. Về các giải pháp chủ yếu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã bám sát, vận dụng các giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào thực tiễn thành phố; việc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm để xác định các giải pháp chủ yếu để khắc phục.

Đối với cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ: Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU về một số vấn đề chuẩn bị viết bản kiểm điểm cá nhân cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị. Bộ phận thường trực sớm gửi các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ các tài liệu, báo cáo, phục vụ cho viết bản kiểm điểm cá nhân. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đã tập trung cao viết bản kiểm điểm cá nhân, đảm bảo đúng quy định và tiến độ thời gian.

Bản kiểm điểm cá nhân đã được các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ chuẩn bị kỹ, đúng quy trình theo quy định; bám sát yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc, sâu sắc, bám sát 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tự đánh giá đúng mực, khái quát về ưu điểm; thẳng thắn, trung thực trong tự kiểm điểm về những hạn chế, khuyết điểm của bản thân; trong tiếp thu và giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của bản thân đối với những hạn chế, khuyết điểm chung của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ đã được kiểm điểm chỉ rõ; đề ra được kế hoạch và các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

2. Về tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ

2.1. Về tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ

Ban Thường vụ Thành uỷ đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ trong 2 ngày 13 và 14/9/2012.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Trong quá trình kiểm điểm, tất cả các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đều phát biểu với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, cầu thị, trách nhiệm, tham gia vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nêu tại dự thảo báo cáo kiểm điểm và dự thảo báo cáo giải trình; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian qua, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới; thống nhất cao các vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý ngay sau hội nghị kiểm điểm.

 Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất kết luận rõ những ưu điểm cơ bản; những hạn chế, khuyết điểm và đề ra 13 giải pháp về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống; 9 giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; 6 giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy; đồng thời xác định các vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý ngay sau hội nghị kiểm điểm bao gồm: (1). Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác truyền thông; (2). Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở về chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn; (3). Tập trung khắc phục hẫng hụt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ khoa học công nghệ; (4). Đánh giá 23 năm về công tác thu hút đầu tư nước ngoài, mục tiêu đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay; (5). Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; tập trung xử lý các vi phạm về quản lý đất đai; khắc phục tình trạng cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân hiện tại rất thấp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đề ra các biện pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, xử lý các sai phạm; (6). Tập trung rà soát các dự án dở dang kéo dài theo hướng thu hồi hoặc tiếp tục thực hiện; chỉ đạo Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý pháp luật vì vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai trong thời gian dài. (10). Rà soát đánh giá, xử lý nợ công, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân; (11).  Rà soát, đánh giá mục tiêu, hiệu quả qua thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; công tác hậu kiểm sau cổ phần hóa; rà soát phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; kết luận và xử lý nghiêm các sai phạm.

2. 2. Về tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đều tham gia ý kiến phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, khách quan, xây dựng, nhất là tham gia về những hạn chế của đồng chí mình cần quan tâm và về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý với tinh thần cầu thị và chân thành.

Qua kiểm điểm cho thấy, bên cạnh ưu điểm, các chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đã nghiêm khắc tự phê bình về những hạn chế, khuyết điểm của bản thân theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, tự rút kinh nghiệm sâu sắc và đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất tập trung thực hiện ngay một số việc sau hội nghị kiểm điểm là:

(1). Tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm cá nhân trên cơ sở kết luận của Hội nghị việc kiểm điểm của bản thân, gửi về Bộ phận Thường trực để hoàn chỉnh hồ sơ Hội nghị và Hồ sơ cán bộ báo cáo Trung ương theo quy định.

(2). Xây dựng kế hoạch triển khai ngay các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã tự kiểm điểm tại Hội nghị và tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị.

(3). Căn cứ kế hoạch khắc phục của bản thân và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo mà tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ đã kết luận, gợi ý cho cấp dưới kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để tạo sự chuyển biến.

(4). Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và từ kinh nghiệm thực tiễn của hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, tập trung chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ, sở, ban, ngành thành phố được phân công, chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đảm bảo yêu cầu với hiệu quả cao./.

 

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hải Phòng hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương xanh, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (24/05/2016 - 14:46)
Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc(23/05/2016 - 22:37)
Cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn với những người cố tình vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá(23/05/2016 - 21:04)
Hoàn thành tiến độ cổ phần hóa 4 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố trước ngày 30/6/2016(23/05/2016 - 11:01)
Thông tin của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về hoạt động bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố (số 6, 21h00’ ngày 22/5/2016)(23/05/2016 - 00:58)
Thông tin của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về hoạt động bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố (số 5, hồi 16 giờ ngày 22/5/2016)(22/05/2016 - 17:04)
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng(22/05/2016 - 16:29)
Đã có gần 1,3 triệu cử tri thành phố đi bỏ phiếu(22/05/2016 - 15:10)
Thông tin của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về hoạt động bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố (số 4, hồi 14 giờ ngày 22/5/2016)(22/05/2016 - 14:33)
Thông tin của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về hoạt động bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố (số 3, hồi 12 giờ ngày 22/5/2016)(22/05/2016 - 13:01)
Thông tin của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về hoạt động bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố (số 2, hồi 10 giờ ngày 22/5/2016)(22/05/2016 - 11:00)
Thông tin của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về hoạt động bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố (số 1, từ 7h-9h ngày 22/5/2016)(22/05/2016 - 09:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/455
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 24/5/2016)
Hải Phòng hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương xanh, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc
Cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn với những người cố tình vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 23/5/2016)
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 23/5/2016 – Tuần 22
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 tập thể, 09 cá nhân thuộc huyện Thủy Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển thị trấn Núi Đèo, thị trấn Minh Đức, xã Hòa Bình
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Cục Hải quan thành phố đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nhập khẩu trái phép 01 Container chứa số lượng lớn thuốc lá điếu (10.880 kg) vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cảng Hải Phòng ngày 23/3/2016
Quyết định về việc tặng Bằng khen của UBND thành phố cho ông Nguyễn Văn Thành, Tiến sỹ, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Hải Phòng, từ năm học 2014- 2015 đến năm học 2015-2016
Hoàn thành tiến độ cổ phần hóa 4 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố trước ngày 30/6/2016
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 20/5/2016)
Thông tin của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về hoạt động bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố (số 6, 21h00’ ngày 22/5/2016)
Thông tin của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về hoạt động bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố (số 5, hồi 16 giờ ngày 22/5/2016)
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng
Đã có gần 1,3 triệu cử tri thành phố đi bỏ phiếuLiên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4129328
Khách trực tuyến : 1381
Thành viên trực tuyến : 0