Thứ hai, ngày 20 tháng 02 năm 2017
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 8775
Thành viên trực tuyến : 27
 
Khen thưởng (thường xuyên, đột xuất, theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại) về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Cờ thi đua, Bằng khen, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
21/01/2013 - 00:00

 Khen thưởng (thường xuyên, đột xuất, theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại) về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Cờ thi đua, Bằng khen, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố

Trình tự thực hiện:


Bước 1: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ lập, nộp hồ sơ tại bộ phận “Văn thư” Văn phòng UBND thành phố.

Bước 2: Văn thư chuyển hồ sơ đến chuyên viên theo dõi.

Bước 3: Chuyên viên thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt.

Bước 4: Bộ phận “Văn thư” Văn phòng UBND thành phố trả kết quả.

Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại Văn phòng UBND thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần:

a) Tờ trình của Ban thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ; Dự thảo Quyết định của UBND thành phố (kèm file điện tử);

b) Tờ trình của cơ quan, đơn vị;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng;

d) Báo cáo thành tích của các tập thể hoặc cá nhân.

đ) Trích ngang thành tích của tập thể hoặc cá nhân;

e) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo hiểm xã hội, môi trường… đối với tập thể và cá nhân có liên quan.

f) Phô tô, công chứng các quyết định khen thưởng, bảng chấm điểm thi đua của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện.

Số lượng: 02 bộ chính.

Thời hạn giải quyết:


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ,  UBND các quận, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, …

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


- Quyết định hành chính

- Khung, bằng khen, cờ thi đua

Lệ phí:


Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.

+ Biểu mẫu 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập thể lao động xuất sắc (Đơn vị Quyết thắng); Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

+ Biểu mẫu 2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập thể lao động xuất sắc (Đơn vị Quyết thắng); Giấy khen đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

+ Biểu mẫu 6: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giấy khen (cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất).

+ Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)

+ Biểu mẫu 8: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giấy khen (cho tập thể, cá nhân nước ngoài).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH ngày 26/11/2003 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2004).

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 (có hiệu lực ngày 27/6/2005).

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 01/6/2010).

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Xét duyệt khen thưởng thành tích kháng chiến theo Quyết định số 98/QĐ-TTg(21/01/2013 - 00:03)
Khen thưởng (thường xuyên, đột xuất, theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại) về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Cờ thi đua, Bằng khen, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố(21/01/2013 - 00:00)
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thành phố hoặc tỉnh (20/01/2013 - 23:53)
Chấp nhận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, huyện trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(20/01/2013 - 23:51)
Tiếp nhận đăng ký người được phong chức, phong hàm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (20/01/2013 - 23:49)
Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện trong một tỉnh, thành phố(20/01/2013 - 23:47)
Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo (trừ hội nghị cấp Trung ương và cấp cơ sở)(20/01/2013 - 23:44)
Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý(20/01/2013 - 23:41)
Chấp nhận việc mở lớp những người chuyên hoạt động tôn giáo(20/01/2013 - 23:37)
Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(20/01/2013 - 23:36)
Chấp thuận thành lập, chia, tách, sát nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở(20/01/2013 - 23:35)
Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố (20/01/2013 - 23:32)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới