Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 310197
Khách trực tuyến : 1993
Thành viên trực tuyến : 0
 
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo
02/08/2012 - 13:56

Danh mục tổng hợp một số văn bản đã hết hiệu lực, văn bản bị sửa đổi bổ sung và văn bản thay thế (từ ngày 15/7/2012 đến ngày 31/7/2012)


VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

Văn bản hết hiệu lực

Nghị định 01/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ (Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2012).

 

Văn bản thay thế

Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/01/2007 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2012).

Như trên

Nghị định 84/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/08/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2012

Như trên

Nghị định số 146/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/11/2005 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2012).

Nghị định 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/07/2012 về việc chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyết định 393/2005/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc ngày 29/08/2005 về việc ban hành quy định về tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (Hết hiệu lực từ ngày 06/09/2012).

Quyết định 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/07/2012 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.

Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/03/2003 quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 05/09/2012).

Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/07/2012 về việc quy trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.

Văn bản hết hiệu lực một phần

Nghị định 22/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/09/2012).

Văn bản thay thế

Nghị định 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/07/2012 về việc chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

Quyết định 82/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/06/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao (Bị sửa đổi từ ngày 01/09/2012).

 

Văn bản thay thế

Quyết định 29/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/07/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ ngoại giao.

VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 188/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/09/2009 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế (Hết hiệu lực từ ngày 18/08/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/07/2012 về việc ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 82/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/05/2012 về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia (Bị sửa đổi từ ngày 17/02/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 1759/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/07/2012 về việc đính chính Thông tư 82/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.

Thông tư 101/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/05/2009 hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015" (Bị sửa đổi từ ngày 01/09/2012).

Thông tư 112/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/07/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và đào tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015".

Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2011 về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế (Bị sửa đổi từ ngày 01/09/2012).

Thông tư 114/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/07/2012 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu.

VĂN BẢN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 1196/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 08/06/2012 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 1289/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 29/06/2012 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 3024/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/07/2011 về việc ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực từ ngày 09/07/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 2478/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09/07/2012 về việc ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

VĂN BẢN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 43/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 30/12/2009 ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 01/09/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 11/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 17/07/2012 về việc quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Quyết định 05/QD-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 06/01/2009 về việc thành lập Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/07/2012).

Quyết định 1190/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/07/2012 về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia.

Thông tư 43/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 30/12/2009 ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 01/09/2012).

Thông tư 11/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 17/07/2012 về việc quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Quyết định 05/QD-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 06/01/2009 về việc thành lập Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/07/2012

Quyết định 1190/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/07/2012 về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia.

VĂN BẢN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 754/QD-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 28/04/2011 về việc ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container tại địa điểm kiểm tra tập trung cảng Cát Lái (Hết hiệu lực từ ngày 20/07/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 1628/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 20/07/2012 về việc ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container

Quyết định 605/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 04/04/2011 về việc ban hành tạm thời Quy trình kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng (Hết hiệu lực từ ngày 20/07/2012).

Như trên

Quyết định 556/QD-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 25/03/2011 về việc ban hành tạm thời Quy trình kiểm tra và thông quan hàng hóa nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra tập trung có sử dụng máy soi container tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị (Hết hiệu lực từ ngày 20/07/2012).

Như trên

VĂN BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 4797/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 08/10/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra (Hết hiệu lực từ ngày 29/06/2012).

 

Văn bản thay thế

Quyết định 700/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 29/06/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra.

Quyết định 720/QD-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 13/06/2012 về việc thành lập Phòng Kiểm tra thực thi công vụ thuộc Ban Kiểm tra (Hết hiệu lực từ ngày 29/06/2012

Như trên

Quyết định 4811/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 08/10/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu (Hết hiệu lực từ ngày 03/07/2012).

Quyết định 718/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 03/07/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu.

Quyết định 1306/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 17/11/2011 về việc chuyển nhiệm vụ "Tổng hợp, hướng dẫn và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh về nghiệp vụ khởi kiện và tham gia tố tụng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại tòa án" từ Ban Kiểm tra sang Ban Thu (Hết hiệu lực từ ngày 03/07/2012).

Như trên

VĂN BẢN CỦA BỘ NỘI VỤ

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 1344/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 11/07/2011 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (Hết hiệu lực từ ngày 09/07/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 601/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 09/07/2012 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.

 

 

VĂN BẢN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 05/2010/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 16/07/2010 về việc ban hành Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 06/07/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 1223/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 06/07/2012 về việc ban hành Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 595/QD-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước ngày 02/08/2006 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/07/2012).

Quyết định 1202/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 03/07/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Quyết định 1106/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 30/09/2009 về việc ban hành Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/07/2012).

Quyết định 1143/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 03/07/2012 về việc ban hành Quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

VĂN BẢN CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Quyết định 124/QD-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/01/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 11/06/2012).

Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/06/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định 124/QD-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/01/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 11/06/2012).

Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/06/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định 2942/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày ngày 14/09/2011 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày (Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/06/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/06/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định 2772/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/08/2009  về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/06/2012).

Như trên

Quyết định 2942/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày ngày 14/09/2011 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày (Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/06/2012)

Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/06/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định 2772/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/08/2009  về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/06/2012).

Như trên


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(07/10/2016 - 16:18)
Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm(04/10/2016 - 14:16)
Thông tư liên tịch quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự(27/09/2016 - 15:11)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(27/09/2016 - 08:32)
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ(12/09/2016 - 09:34)
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí(12/09/2016 - 09:15)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ(11/08/2016 - 08:36)
Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý(05/08/2016 - 07:48)
Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài(05/08/2016 - 07:46)
Thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án(21/07/2016 - 08:41)
Liên Bộ: Tư pháp và Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án(11/07/2016 - 14:39)
Thi nâng ngạch công chức năm 2016(11/07/2016 - 14:36)
Chuyển trang    
Trang số:  1/16
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông báo dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự và Luật Bảo hiểm xã hội
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để bổ nhiệm Thừa phát lại
Sở Tư pháp Hải Phòng công bố quyết định nhân sự
Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Công văn về việc báo cáo việc thực hiện chuyển đổi Văn phòng Công chứng theo quy định của Luật Công chứng
Công văn đề nghị đăng ký tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên tháng 10/2016
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cơ sở năm 2016
Công văn về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế của thành phố năm 2016
Công văn về việc thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2016
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng