Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2011
09/04/2011 - 17:15
 

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)


Thực hiện Chương trình hành động số 16-Ctr/TU ngày 25/3/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2011 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện chủ đề năm 2011 “Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” và những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế-xã hội, cụ thể như sau:

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành với mục tiêu: bảo đảm tính công khai, minh bạch; chống chậm, tránh đùn đẩy trách nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ... để phục vụ tốt tổ chức và công dân.

- Đảm bảo 100% các văn bản có TTHC trước khi ban hành đều được Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND thành phố kiểm soát; thực hiện có hiệu quả giai đoạn III của Đề án 30; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, hiện đại, có phần độc lập, chuyên trách (nhất là những Sở liên quan đến thực hiện chủ đề năm 2011 và thủ tục của các ngành này ở cấp quận, phường).

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức của các ngành liên quan đến chủ đề năm 2011. Hạn chế tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và thái độ “vô cảm” của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Góp phần phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan nhà nước.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đặc biệt là sử dụng Cổng thông tin điện tử Thành phố, các Cổng thông tin điện tử thành phần trong công khai hóa các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông, hiện đại, cung cấp tốt hơn dịch vụ công cho tổ chức và công dân.

2. Yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của mình trong thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011; trực tiếp, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, có chất lượng cao các nhiệm vụ được giao. Đảm bảo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2011 là tiền đề thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và các năm tiếp theo.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trong đó nêu rõ các trọng tâm, các nhiệm vụ được giao chủ trì, sự phối kết hợp với các cơ quan liên quan và đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 4/2011 và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, thời gian quy định.

Tất cả các Sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan cấp trên theo định kỳ quý, 6 tháng, năm tại các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới, của các tổ chức đoàn thể và công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các vị Đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này; cùng Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành liên quan kịp thời đề xuất việc biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, hoạt động có hiệu quả và kịp thời phê bình, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm, chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, kém hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính năm 2011./.

Tài liệu đính kèm:

QD Ban hanh Ke hoach CCHC 2011.doc

Ke hoach 2011.doc

Danh muc CCHC 2011.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo về việc xây dựng báo cáo và lập bảng tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của sở, ban, ngành, quận, huyện(09/02/2017 - 10:33)
Bảng biểu, phụ lục phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2016(03/03/2016 - 09:24)
Bảng biểu, phụ lục phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2014(09/03/2015 - 08:20)
Kế hoạch Kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 tại Sở Nội vụ Hải Phòng(04/07/2014 - 09:09)
Dự thảo Đề án và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020 phục vụ kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XIV(22/06/2012 - 09:42)
Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tại thành phố Hải Phòng năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng(21/03/2012 - 08:53)
Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chínhnhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của thành phố Hải Phòng(09/04/2011 - 17:22)
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2011(09/04/2011 - 17:15)
Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng(22/07/2010 - 16:25)
Chỉ thị Số 21/CT-UB ngày 13/10/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố, về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố(06/05/2010 - 16:32)
Tin mới
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu tham khảo phục vụ tuyển dụng công chức không qua thi và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2016
Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2016
Kế hoạch số 185/KH-UBBC ngày 30/5/2016 về Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và dự kiến thời gian, địa điểm thi tuyển
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung Quyết định ban hành Nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 để thí sinh tham khảo
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.