Tin mới
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo danh sách phòng thi và số báo danh
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức thành phố năm 2013
Quyết định về việc phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên 2014
Thông báo Tài liệu tham khảo phục vụ kì thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014
Thông báo thời gian ôn tập và dự kiến thời gian thi tuyển công chức năm 2013
Quyết định về việc ban hành danh sách những người đủ điều kiện dự, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2013
Danh mục tài liệu môn kiến thức chung và chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014
Thông báo về việc đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015
Quyết định về việc ban hành nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tại thành phố Hải Phòng
Tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Báo cáo kết quả công tác tháng 10/2014
Tập huấn về tổ chức hoạt động và quản lý hội trên địa bàn thành phố
Báo cáo tình hình và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2014
Bộ câu hỏi thi viết và trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2013
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 462050
Khách trực tuyến : 5556
Thành viên trực tuyến : 2
 

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2011
09/04/2011 - 17:15
 

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)


Thực hiện Chương trình hành động số 16-Ctr/TU ngày 25/3/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2011 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện chủ đề năm 2011 “Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” và những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế-xã hội, cụ thể như sau:

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành với mục tiêu: bảo đảm tính công khai, minh bạch; chống chậm, tránh đùn đẩy trách nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ... để phục vụ tốt tổ chức và công dân.

- Đảm bảo 100% các văn bản có TTHC trước khi ban hành đều được Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND thành phố kiểm soát; thực hiện có hiệu quả giai đoạn III của Đề án 30; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, hiện đại, có phần độc lập, chuyên trách (nhất là những Sở liên quan đến thực hiện chủ đề năm 2011 và thủ tục của các ngành này ở cấp quận, phường).

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức của các ngành liên quan đến chủ đề năm 2011. Hạn chế tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và thái độ “vô cảm” của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Góp phần phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan nhà nước.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đặc biệt là sử dụng Cổng thông tin điện tử Thành phố, các Cổng thông tin điện tử thành phần trong công khai hóa các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông, hiện đại, cung cấp tốt hơn dịch vụ công cho tổ chức và công dân.

2. Yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của mình trong thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011; trực tiếp, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, có chất lượng cao các nhiệm vụ được giao. Đảm bảo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2011 là tiền đề thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và các năm tiếp theo.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trong đó nêu rõ các trọng tâm, các nhiệm vụ được giao chủ trì, sự phối kết hợp với các cơ quan liên quan và đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 4/2011 và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, thời gian quy định.

Tất cả các Sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan cấp trên theo định kỳ quý, 6 tháng, năm tại các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới, của các tổ chức đoàn thể và công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các vị Đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này; cùng Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành liên quan kịp thời đề xuất việc biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, hoạt động có hiệu quả và kịp thời phê bình, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm, chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, kém hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính năm 2011./.

Tài liệu đính kèm:

QD Ban hanh Ke hoach CCHC 2011.doc

Ke hoach 2011.doc

Danh muc CCHC 2011.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1650216750
CAD1683117205
CHF2223422592
DKK03257
EUR2375124037
GBP3257933104
HKD27172772
INR0353
JPY177180
KRW022
KWD073295
MYR05941
NOK02836
RUB0389
SAR05875
SEK02575
SGD1549515870
THB646673
USD2133521385