top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 24391
Khách trực tuyến : 6897
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau
19/11/2011 - 10:41


UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRẠI CAU 

Số: 26 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Trại Cau, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ

các thành viên Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của UBND phường ngày 01/7/2009 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Trại Cau;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau, đối với Bà Nguyễn Thị Hằng, kể từ ngày 22/12/2010;

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, UBND phường điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND phường như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Đ/c Võ Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường:

Phụ trách chung, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế làm việc của UBND phường. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- An ninh - Quốc phòng, công tác tổ chức Cán bộ theo phân cấp.

- Kế hoạch - Tài chính - Ngân sách.

- Quy hoạch đô thị.

- Tài nguyên môi trường gồm: Đất và tài sản gắn liền với đất, khoáng sản, nước.

- Chủ tịch Hội đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở,

- Chủ trì việc xét cấp đất, nhà ở.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật.

- Trưởng ban chỉ đạo An toàn giao thông.

- Trưởng ban chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm (Theo QĐ 138/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

- Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính.

- Công tác Tư pháp hộ tịch: Các vấn đề có yếu tố nước ngoài.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 5, 6, 7, 8.

2. Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND, phụ trách Quản lý đô thị - Kinh tế:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, trật tự xây dựng, cấp thoát nước, thủ tục cấp phép xây dựng.

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế, công tác thuế, Công thương nghiệp.

- Phó ban thường trực An toàn giao thông - Trật tự đường hè - Vệ sinh môi trường.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, quản lý thị trường.

- Các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, phòng chống cháy nổ.

- Trưởng ban chỉ đạo Nghị định 54/CP về bảo vệ an toàn lưới điện.

- Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Giúp Chủ tịch về Quy hoạch đô thị; Theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực được phân công.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số : 9, 10, 11, 12.

3. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND, phụ trách Văn hóa - xã hội:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- VHTT- TDTT, Y tế, Dân số, Giáo dục đào tạo, công tác Tôn giáo, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội và một số lĩnh vực xã hội khác (Chữ thập đỏ, hoạt động từ thiện, chất độc da cam…), Thú y.

- Trưởng ban chỉ đạo điều hành Xoá đói giảm nghèo và vay vốn việc làm.

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục, Trưởng ban điều hành phổ cập giáo dục và nghề.

- Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

- Trưởng ban chỉ đạo hè.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống HIV- AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm, phòng chống dịch bệnh.

- Trưởng ban vì sự tiến bộ Phụ nữ.

- Trưởng ban chỉ đạo công tác Tôn giáo.

- Trưởng ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường.

- Uỷ quyền phụ trách công tác Tư pháp hộ tịch (Trừ những vấn đề có yếu tố nước ngoài)

- Thay mặt UBND phường theo dõi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, mối quan hệ giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, các tổ chức Chính trị, tổ chức xã hội.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 13, 14.

4. Đ/c Nguyễn Đăng Tỉnh - Trưởng công an phường:

Thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

- An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội.

- Phó ban chỉ đạo QĐ 138/CP.

- Phó ban chỉ đạo An toàn giao thông.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 15, 16, 17.

5. Nguyễn Mạnh Cường: Chỉ huy trưởng Quân sự phường:

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương.

- Chính sách hậu phương Quân đội.

- Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Phó ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 1, 2, 3, 4.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Trên cơ sở điều chỉnh nhiệm vụ được phân công, đề nghị các thành viên UBND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động điều hành nhiệm vụ thực hiện theo đúng Quy chế của UBND phường và quy định của pháp luật; Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp báo cáo Chủ tịch UBND phường xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

- Thông báo này thay thế thông báo số 15/TB-UBND, ngày 17/8/2010 của UBND phường Trại Cau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- TT Quận uỷ - UBND Quận;

- Chủ tịch, các PCT UBND Quận;

- Văn phòng UBND Quận;

- Đảng uỷ- UBND phường;

- Các thành viên UBND phường;

- Các đoàn thể phường;

- Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố phường;

- CBCC;

- Lưu: VP.

 

 

TM. UBND PHƯỜNG TRẠI CAU

CHỦ TỊCH

 

 

                           VÕ TIẾN DŨNG

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị tiếp xúc, tặng quà động viên công dân lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2015
Hội nghị tiếp xúc, tặng quà động viên công dân lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2015
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2014)
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Triển khai tổ chức các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2014 phường Trại Cau
Tổ chức trang trí tuyên truyền nhân dịp tết dương lịch năm 2014
Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2013 tại phường Trại Cau:
LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG TRẠI CAU LẦN THỨ 7
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI
Chuong trinh cong tac nam 2013 cua UBND phuong Trai Cau
LỄ TIÊN CÔNG DÂN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ ĐỢT 1 NĂM 2013
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHƯỜNG TRẠI CAU NĂM 2013
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2012 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2013.
Chuong trinh cong thang 1 nam 2013
HỘI NGHỊ LÀM ĐIỂM BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ II (2012-2015) TẠI TỔ DÂN PHỐ SỐ 13 PHƯỜNG TRẠI CAU.