top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 24571
Khách trực tuyến : 21261
Thành viên trực tuyến : 4
 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau
19/11/2011 - 10:41


UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRẠI CAU 

Số: 26 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Trại Cau, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ

các thành viên Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của UBND phường ngày 01/7/2009 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Trại Cau;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau, đối với Bà Nguyễn Thị Hằng, kể từ ngày 22/12/2010;

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, UBND phường điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND phường như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Đ/c Võ Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường:

Phụ trách chung, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế làm việc của UBND phường. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- An ninh - Quốc phòng, công tác tổ chức Cán bộ theo phân cấp.

- Kế hoạch - Tài chính - Ngân sách.

- Quy hoạch đô thị.

- Tài nguyên môi trường gồm: Đất và tài sản gắn liền với đất, khoáng sản, nước.

- Chủ tịch Hội đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở,

- Chủ trì việc xét cấp đất, nhà ở.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật.

- Trưởng ban chỉ đạo An toàn giao thông.

- Trưởng ban chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm (Theo QĐ 138/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

- Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính.

- Công tác Tư pháp hộ tịch: Các vấn đề có yếu tố nước ngoài.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 5, 6, 7, 8.

2. Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND, phụ trách Quản lý đô thị - Kinh tế:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, trật tự xây dựng, cấp thoát nước, thủ tục cấp phép xây dựng.

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế, công tác thuế, Công thương nghiệp.

- Phó ban thường trực An toàn giao thông - Trật tự đường hè - Vệ sinh môi trường.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, quản lý thị trường.

- Các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, phòng chống cháy nổ.

- Trưởng ban chỉ đạo Nghị định 54/CP về bảo vệ an toàn lưới điện.

- Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Giúp Chủ tịch về Quy hoạch đô thị; Theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực được phân công.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số : 9, 10, 11, 12.

3. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND, phụ trách Văn hóa - xã hội:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- VHTT- TDTT, Y tế, Dân số, Giáo dục đào tạo, công tác Tôn giáo, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội và một số lĩnh vực xã hội khác (Chữ thập đỏ, hoạt động từ thiện, chất độc da cam…), Thú y.

- Trưởng ban chỉ đạo điều hành Xoá đói giảm nghèo và vay vốn việc làm.

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục, Trưởng ban điều hành phổ cập giáo dục và nghề.

- Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

- Trưởng ban chỉ đạo hè.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống HIV- AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm, phòng chống dịch bệnh.

- Trưởng ban vì sự tiến bộ Phụ nữ.

- Trưởng ban chỉ đạo công tác Tôn giáo.

- Trưởng ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường.

- Uỷ quyền phụ trách công tác Tư pháp hộ tịch (Trừ những vấn đề có yếu tố nước ngoài)

- Thay mặt UBND phường theo dõi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, mối quan hệ giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, các tổ chức Chính trị, tổ chức xã hội.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 13, 14.

4. Đ/c Nguyễn Đăng Tỉnh - Trưởng công an phường:

Thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

- An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội.

- Phó ban chỉ đạo QĐ 138/CP.

- Phó ban chỉ đạo An toàn giao thông.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 15, 16, 17.

5. Nguyễn Mạnh Cường: Chỉ huy trưởng Quân sự phường:

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương.

- Chính sách hậu phương Quân đội.

- Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Phó ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 1, 2, 3, 4.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Trên cơ sở điều chỉnh nhiệm vụ được phân công, đề nghị các thành viên UBND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động điều hành nhiệm vụ thực hiện theo đúng Quy chế của UBND phường và quy định của pháp luật; Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp báo cáo Chủ tịch UBND phường xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

- Thông báo này thay thế thông báo số 15/TB-UBND, ngày 17/8/2010 của UBND phường Trại Cau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- TT Quận uỷ - UBND Quận;

- Chủ tịch, các PCT UBND Quận;

- Văn phòng UBND Quận;

- Đảng uỷ- UBND phường;

- Các thành viên UBND phường;

- Các đoàn thể phường;

- Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố phường;

- CBCC;

- Lưu: VP.

 

 

TM. UBND PHƯỜNG TRẠI CAU

CHỦ TỊCH

 

 

                           VÕ TIẾN DŨNG

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. (14/10/2016 - 15:42)
Kế hoạch phúc tra nguồn động viên, tuyển quân năm 2016. (14/10/2016 - 15:39)
Kế hoạch tổ chức, triển khai và phân công nhiệm vụ Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2017. (14/10/2016 - 15:36)
Kế hoạch triển khai xây dựng thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn phường Trại Cau theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ.(14/10/2016 - 08:09)
Kế hoạch công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 4 tháng cuối năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 (12/10/2016 - 09:10)
Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân phường Trại Cau khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021(16/09/2016 - 09:06)
KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẠI CAU KHÓA VIII(04/08/2016 - 08:45)
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẠI CAU KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2016-2021)(04/08/2016 - 08:35)
Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai HĐND phường Trại Cau, khoá VIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(21/07/2016 - 13:55)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016(20/07/2016 - 09:25)
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, LỒNG GHÉP XÓA QUẢNG CÁO BẨN VÀO SÁNG NGÀY THỨ BẨY NGÀY 16/7/2016 TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG HÀNG KÊNH THUỘC TỔ DÂN PHỐ SỐ 5, 6 PHƯỜNG TRẠI CAU(18/07/2016 - 14:08)
Danh sách người Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau, nhiệm kỳ 2016-2021 (27/04/2016 - 09:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG TRẠI CAU TỔ CHỨC TẶNG QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, NGƯỜI TÀN TẬT, TRẺ MỒ CÔI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017.
KỲ HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẠI CAU KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021.
Ủy ban nhân dân phường Trại Cau tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm năm 2016.
Đại biểu HĐND quận Lê Chân tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021 taị phường Trại Cau.
Hội nghị tổng kết các Phong trào thi đua tại các Tổ dân phố và kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016)
Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 07/11/2016 của Đảng bộ phường Trại Cau
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.
Kế hoạch phúc tra nguồn động viên, tuyển quân năm 2016.
Kế hoạch tổ chức, triển khai và phân công nhiệm vụ Sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2017.
Kế hoạch triển khai xây dựng thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn phường Trại Cau theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Hội nghị sơ kết tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016
Kế hoạch công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 4 tháng cuối năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
Hội nghị mừng thọ người cao tuổi và kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991-01/10/2016).
Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân phường Trại Cau khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021