top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 24513
Khách trực tuyến : 18051
Thành viên trực tuyến : 21
 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau
19/11/2011 - 10:41


UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRẠI CAU 

Số: 26 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Trại Cau, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ

các thành viên Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của UBND phường ngày 01/7/2009 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Trại Cau;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau, đối với Bà Nguyễn Thị Hằng, kể từ ngày 22/12/2010;

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, UBND phường điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND phường như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Đ/c Võ Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường:

Phụ trách chung, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế làm việc của UBND phường. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- An ninh - Quốc phòng, công tác tổ chức Cán bộ theo phân cấp.

- Kế hoạch - Tài chính - Ngân sách.

- Quy hoạch đô thị.

- Tài nguyên môi trường gồm: Đất và tài sản gắn liền với đất, khoáng sản, nước.

- Chủ tịch Hội đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở,

- Chủ trì việc xét cấp đất, nhà ở.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật.

- Trưởng ban chỉ đạo An toàn giao thông.

- Trưởng ban chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm (Theo QĐ 138/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

- Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính.

- Công tác Tư pháp hộ tịch: Các vấn đề có yếu tố nước ngoài.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 5, 6, 7, 8.

2. Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND, phụ trách Quản lý đô thị - Kinh tế:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, trật tự xây dựng, cấp thoát nước, thủ tục cấp phép xây dựng.

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế, công tác thuế, Công thương nghiệp.

- Phó ban thường trực An toàn giao thông - Trật tự đường hè - Vệ sinh môi trường.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, quản lý thị trường.

- Các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, phòng chống cháy nổ.

- Trưởng ban chỉ đạo Nghị định 54/CP về bảo vệ an toàn lưới điện.

- Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Giúp Chủ tịch về Quy hoạch đô thị; Theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực được phân công.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số : 9, 10, 11, 12.

3. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND, phụ trách Văn hóa - xã hội:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- VHTT- TDTT, Y tế, Dân số, Giáo dục đào tạo, công tác Tôn giáo, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội và một số lĩnh vực xã hội khác (Chữ thập đỏ, hoạt động từ thiện, chất độc da cam…), Thú y.

- Trưởng ban chỉ đạo điều hành Xoá đói giảm nghèo và vay vốn việc làm.

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục, Trưởng ban điều hành phổ cập giáo dục và nghề.

- Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

- Trưởng ban chỉ đạo hè.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống HIV- AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm, phòng chống dịch bệnh.

- Trưởng ban vì sự tiến bộ Phụ nữ.

- Trưởng ban chỉ đạo công tác Tôn giáo.

- Trưởng ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường.

- Uỷ quyền phụ trách công tác Tư pháp hộ tịch (Trừ những vấn đề có yếu tố nước ngoài)

- Thay mặt UBND phường theo dõi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, mối quan hệ giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, các tổ chức Chính trị, tổ chức xã hội.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 13, 14.

4. Đ/c Nguyễn Đăng Tỉnh - Trưởng công an phường:

Thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

- An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội.

- Phó ban chỉ đạo QĐ 138/CP.

- Phó ban chỉ đạo An toàn giao thông.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 15, 16, 17.

5. Nguyễn Mạnh Cường: Chỉ huy trưởng Quân sự phường:

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương.

- Chính sách hậu phương Quân đội.

- Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Phó ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 1, 2, 3, 4.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Trên cơ sở điều chỉnh nhiệm vụ được phân công, đề nghị các thành viên UBND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động điều hành nhiệm vụ thực hiện theo đúng Quy chế của UBND phường và quy định của pháp luật; Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp báo cáo Chủ tịch UBND phường xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

- Thông báo này thay thế thông báo số 15/TB-UBND, ngày 17/8/2010 của UBND phường Trại Cau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- TT Quận uỷ - UBND Quận;

- Chủ tịch, các PCT UBND Quận;

- Văn phòng UBND Quận;

- Đảng uỷ- UBND phường;

- Các thành viên UBND phường;

- Các đoàn thể phường;

- Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố phường;

- CBCC;

- Lưu: VP.

 

 

TM. UBND PHƯỜNG TRẠI CAU

CHỦ TỊCH

 

 

                           VÕ TIẾN DŨNG

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Danh sách người Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau, nhiệm kỳ 2016-2021 (27/04/2016 - 09:25)
Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cứ Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử(27/04/2016 - 08:48)
Lịch công tác của Ủy ban bầu cử(24/03/2016 - 09:45)
Biên bản hội nghị hiệp thuơng lần thứ hai về việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau(24/03/2016 - 09:39)
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau(24/03/2016 - 09:32)
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại phường Trại Cau.(24/03/2016 - 09:26)
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn về việc thông báo thời hạn nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.(17/02/2016 - 17:55)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu của CBCC(17/11/2015 - 10:37)
Kế hoạch tổ chức làm điểm công tác PCCC(09/11/2015 - 11:24)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2015(09/11/2015 - 11:13)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015(09/10/2015 - 15:10)
Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình "Tổ dân phố an toàn PCCC" trên địa bàn phường Trại Cau(09/10/2015 - 15:06)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND phường Trại Cau, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 2
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND phường Trại Cau, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 3
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND phường Trại Cau, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 1
Danh sách người Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau, nhiệm kỳ 2016-2021
Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cứ Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba thỏa thuận lập danh sách chính thức nguời ứng cử Đại biểu HĐND phường Trại Cau nhiệm kỳ 2016-2021
Phường Trại Cau tổ chức niêm yết danh sách cử tri bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương
Một số hình ảnh tập thể cán bộ công chức, người lao động phường Trại Cau tham gia giải chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3 và tháng 4 năm 2016
Biên bản hội nghị hiệp thuơng lần thứ hai về việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trại Cau
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại phường Trại Cau.
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.