top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 24463
Khách trực tuyến : 2974
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau
19/11/2011 - 10:41


UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRẠI CAU 

Số: 26 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Trại Cau, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ

các thành viên Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của UBND phường ngày 01/7/2009 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Trại Cau;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Trại Cau, đối với Bà Nguyễn Thị Hằng, kể từ ngày 22/12/2010;

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, UBND phường điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND phường như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Đ/c Võ Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường:

Phụ trách chung, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế làm việc của UBND phường. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- An ninh - Quốc phòng, công tác tổ chức Cán bộ theo phân cấp.

- Kế hoạch - Tài chính - Ngân sách.

- Quy hoạch đô thị.

- Tài nguyên môi trường gồm: Đất và tài sản gắn liền với đất, khoáng sản, nước.

- Chủ tịch Hội đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở,

- Chủ trì việc xét cấp đất, nhà ở.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật.

- Trưởng ban chỉ đạo An toàn giao thông.

- Trưởng ban chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm (Theo QĐ 138/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

- Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính.

- Công tác Tư pháp hộ tịch: Các vấn đề có yếu tố nước ngoài.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 5, 6, 7, 8.

2. Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND, phụ trách Quản lý đô thị - Kinh tế:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, trật tự xây dựng, cấp thoát nước, thủ tục cấp phép xây dựng.

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế, công tác thuế, Công thương nghiệp.

- Phó ban thường trực An toàn giao thông - Trật tự đường hè - Vệ sinh môi trường.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, quản lý thị trường.

- Các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, phòng chống cháy nổ.

- Trưởng ban chỉ đạo Nghị định 54/CP về bảo vệ an toàn lưới điện.

- Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Giúp Chủ tịch về Quy hoạch đô thị; Theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực được phân công.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số : 9, 10, 11, 12.

3. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND, phụ trách Văn hóa - xã hội:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

- VHTT- TDTT, Y tế, Dân số, Giáo dục đào tạo, công tác Tôn giáo, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội và một số lĩnh vực xã hội khác (Chữ thập đỏ, hoạt động từ thiện, chất độc da cam…), Thú y.

- Trưởng ban chỉ đạo điều hành Xoá đói giảm nghèo và vay vốn việc làm.

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục, Trưởng ban điều hành phổ cập giáo dục và nghề.

- Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

- Trưởng ban chỉ đạo hè.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống HIV- AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm, phòng chống dịch bệnh.

- Trưởng ban vì sự tiến bộ Phụ nữ.

- Trưởng ban chỉ đạo công tác Tôn giáo.

- Trưởng ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường.

- Uỷ quyền phụ trách công tác Tư pháp hộ tịch (Trừ những vấn đề có yếu tố nước ngoài)

- Thay mặt UBND phường theo dõi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, mối quan hệ giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, các tổ chức Chính trị, tổ chức xã hội.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 13, 14.

4. Đ/c Nguyễn Đăng Tỉnh - Trưởng công an phường:

Thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

- An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội.

- Phó ban chỉ đạo QĐ 138/CP.

- Phó ban chỉ đạo An toàn giao thông.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 15, 16, 17.

5. Nguyễn Mạnh Cường: Chỉ huy trưởng Quân sự phường:

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương.

- Chính sách hậu phương Quân đội.

- Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Phó ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Và một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phụ trách Tổ dân phố số: 1, 2, 3, 4.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Trên cơ sở điều chỉnh nhiệm vụ được phân công, đề nghị các thành viên UBND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động điều hành nhiệm vụ thực hiện theo đúng Quy chế của UBND phường và quy định của pháp luật; Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp báo cáo Chủ tịch UBND phường xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

- Thông báo này thay thế thông báo số 15/TB-UBND, ngày 17/8/2010 của UBND phường Trại Cau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- TT Quận uỷ - UBND Quận;

- Chủ tịch, các PCT UBND Quận;

- Văn phòng UBND Quận;

- Đảng uỷ- UBND phường;

- Các thành viên UBND phường;

- Các đoàn thể phường;

- Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố phường;

- CBCC;

- Lưu: VP.

 

 

TM. UBND PHƯỜNG TRẠI CAU

CHỦ TỊCH

 

 

                           VÕ TIẾN DŨNG

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
hội nghị tặng quà các gia đình chính sách nguời có công, hộ nghèo, cận nghèo, nguời tàn tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Bính Thân năm 2016
Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2015, đề ra Phương hướng nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2016
Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015, triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động thu hồi VK- VLN- CCHT và thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Đảng ủy- UBND- UBMTTQVN phường Trại Cau tổ chức đến thăm và tặng hoa chúc mừng hội thánh tin lành 83 Tô Hiệu nhân dịp lễ Noel 2015
Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành và cá nhân cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2015
Kế hoạch tổ chức Hội nghị ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu của CBCC
Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015
Hội nghị tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ phường Trại Cau năm 2015
Kế hoạch tổ chức làm điểm công tác PCCC
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2015
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức phấp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ công chức và nhân dân năm 2015
Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), Tổ dân phố số 13, phường Trại Cau
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015
Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình "Tổ dân phố an toàn PCCC" trên địa bàn phường Trại Cau
Tập thể Cán bộ, Công chức phường Trại Cau tổ chức Lễ chào Cờ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2/9/1945 - 2/9/2015)