Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 166662
Khách trực tuyến : 11507
Thành viên trực tuyến : 23
 
Chức năng nhiệm vụ phòng Pháp chế - Giám sát Đầu tư
29/04/2008 - 14:53
 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Sở), do Giám đốc sở quyết định thành lập theo quyền hạn được Uỷ ban nhân dân thành phố phân cấp. Phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện việc quản lý nhà nước theo đúng qui định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật. Đồng thời, tham mưu, giúp Lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư; giám sát cộng đồng; đề xuất, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các các nhiệm vụ này

Điều 2. Phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Tư pháp; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc sở trong công tác Giám sát đầu tư trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc sở. Phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của sở Kế hoạch và Đầu tư và cải cách hành chính.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và đề xuất, kiến nghị với Giám đốc sở trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở.

2. Xây dựng đề cương, chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo sự chỉ đạo của Giám đốc sở.

3. Chuẩn bị văn bản góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cấp trên và các cơ quan gửi lấy ý kiến.

4. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do các phòng, đơn vị trong Sở soạn thảo.

5. Làm đầu mối giúp Giám đốc sở trong việc đề xuất, chuẩn bị các ý kiến, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản qui phạm pháp luật.

6. Tổ chức rà soát thường xuyên, định kỳ, hệ thống hoá các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; cập nhật, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ danh mục các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổng hợp, trình Giám đốc sở xem xét, xử lý kết quả văn bản qui phạm pháp luật đã rà soát.

7. Chuẩn bị, trình Giám đốc Sở ý kiến tham gia việc hoàn thiện các tập hệ thống hoá văn bản quy pháp luật của thành phố liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

8. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của sở Tư pháp thành phố về nhiệm vụ rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan của sở Tư pháp thành phố trong việc xây dựng các Tập văn bản quy phạm pháp luật thành phố.

9. Giúp Giám đốc sở trong việc phối hợp với sở Tư pháp rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản trên địa bàn thành phố liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở.

10. Phối hợp với các đơn vị liên quan của sở Tư pháp kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư.

11. Giúp Giám đốc sở tự kiểm tra các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc sở khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của các cơ quan, tổ chức, các cơ quan thông tin đại chúng và của cá nhân.

12. Phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan kiểm tra văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền.

13. Giúp Giám đốc sở trong việc phối hợp với sở Tư pháp rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản ở thành phố.

14. Chuẩn bị báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) về công tác kiểm tra văn bản trình Giám đốc sở báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và gửi các cơ quan có liên quan.

15. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện và báo cáo về nội dung sai trái của văn bản đối với các cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2004/TT-BTP.

16. Chủ trì hoặc phối hợp với phòng chức năng của sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện các hoạt động thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong cơ quan thông qua các biện pháp, cách thức thích hợp.

17. Phối hợp với các phòng và đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong cơ quan; khảo sát, tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong Sở để kiến nghị Giám đốc sở các biện pháp xử lý.

18. Chủ trì xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư trình cấp có thẩm quyền thông qua và tổ chức thực hiện các công việc giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố.

19. Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc và sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

20. Tổ chức hệ thống cung cấp và lưu trữ thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vị thành phố; thu nhập các báo cáo, thông tin liên quan phục vụ giám sát, đánh giá đầu tư theo từng đối tượng qui định; thực hiện xem xét, phân tích, đánh giá các thông tin, báo cáo, lập Báo cáo giám sát. đánh giá đầu tư phù hợp với nội dung và yêu cầu qui định trình cấp có thẩm quyền xem xét.

21. Hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị, các Chủ đầu tư, Ban giám sát đầu tư công đồng thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư; giám sát đầu tư công đồng, lập báo cáo kết quả giám sát, tổng hợp báo cáo và gửi các cơ quan theo quy định.

22. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng qui định.

23. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, phòng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

b) Quyền hạn:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cung cấp các thông tin tài liệu bổ sung liên quan đến nội dung giám sát, đánh giá đầu tư nếu thấy cần thiết. Trong trường hợp cần thiết có thể tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát hoặc với chủ đầu tư và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.

2. Kiến nghị với cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh bổ sung dự án khi cần thiết hoặc huỷ bỏ quyết định đầu tư; đình chỉ hoặc tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư nếu trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng. Tuỳ theo mức độ vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật với cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo sở về các lĩnh vực được phân công.

4. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, công tác tại phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư, điều hành hoạt động nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư gồm có:

1. Lãnh đạo phòng: Lãnh đạo phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư gồm Trưởng phòng và từ một đến hai Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức căn cứ qui định pháp luật về công tác tổ chức cán bộ và tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ Pháp chế, tiêu chuẩn và chuyên môn nghiệp vụ Giám sát đầu tư theo qui định phân cấp quản lý về công tác cán bộ của Uỷ ban nhân dân thành phố.

1.1. Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, trực tiếp điều hành mọi hoạt động chung của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và quyền hạn công tác được giao của Phòng; đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở Tư pháp về chuyên môn nghiệp vụ Pháp chế. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo công tác của Phòng trước Giám đốc, các Phó Giám đốc sở theo lĩnh vực, chuyên đề được Giám đốc phân công phụ trách hoặc được Giám đốc sở uỷ quyền.

Khi Trưởng phòng đi vắng sẽ uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng giải quyết công việc công việc của Phòng. Trong trường hợp có hai Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng có quyền phân công một Phó Trưởng phòng thường trực.

1.2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo, quản lý một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng phòng phân công. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Biên chế của phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư có từ 06 đến 08 người, là biên chế quản lý nhà nước nằm trong tổng số biên chế của Sở, được Uỷ ban nhân dân thành phố phân bổ hàng năm và do Giám đốc sở quyết định.

Trong đó gồm 02 bộ phận: Bộ phận Pháp chế và Bộ phận Giám sát đầu tư; việc phân bổ, sử dụng biên chế cụ thể cho từng bộ phận do Trưởng phòng qui định.

- Trưởng phòng phụ trách chung công tác của Phòng.

- Phó trưởng phòng 1, phân công phụ trách công tác pháp chế.

- Phó trưởng phòng 2, phân công phụ trách công tác giám sát đầu tư.

- Chuyên viên: từ 03- 05 người.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Đối với Giám đốc và các Phó giám đốc Sở:

1. Trưởng phòng là đầu mối tiếp nhận các công việc do Giám đốc, các Phó Giám đốc sở giao đối với các lĩnh vực, chuyên đề thuộc nhiệm vụ công tác của Phòng. Đồng thời, Trưởng phòng là đầu mối phản ánh các hoạt động cũng như kiến nghị, đề xuất của công chức trong Phòng với Giám đốc, các Phó Giám đốc sở.

2. Trong trường hợp công việc khẩn cấp và Trưởng phòng vắng mặt, theo yêu cầu của Giám đốc, Phó Giám đốc sở, công chức thuộc Phòng thực hiện việc báo cáo tình hình công tác và nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở đối với các lĩnh vực, chuyên đề công tác được phân công nhưng ngay sau đó phải báo cáo lại với Trưởng phòng.

3. Đối với lĩnh vực công tác theo hình thức trực tuyến, Phòng có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Giám đốc sở.

4. Đối với các công tác theo lĩnh vực hoặc chuyên đề: Phòng có trách nhiệm trình các Phó Giám đốc được Giám đốc sở phân công phụ trách theo lĩnh vực hoặc chuyên đề sửa và ký các văn bản đề xuất của Phòng, theo chỉ đạo, kiểm tra của Giám đốc sở.

5. Chủ động tổng hợp tình hình, đề xuất giúp việc Giám đốc, các Phó Giám đốc sở tham gia các cuộc họp liên quan đến các lĩnh vực, chuyên đề của phòng.

Điều 6. Đối với sở Tư pháp:

Chịu sự chỉ đạo của sở Tư pháp về chuyên môn nghiệp vụ pháp chế, có mối quan hệ với các phòng ban chức năng của sở Tư pháp trong hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ

Điều 7. Đối với các phòng chuyên môn của Sở:

1. Chủ trì cùng phòng chuyên môn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp với các phòng, đơn vị trong trong hoạt động công tác, cung cấp thông tin liên quan khi có yêu cầu hoặc sự chỉ đạo của Giám đốc sở.

Điều 8. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân đến quan hệ công tác liên quan đến công tác của Phòng và Sở.

1. Có thái độ khiêm tốn, lịch sự và có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ các nội dung theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân.

2. Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và cá nhân thực hiện trong lĩnh vực phòng được phân công theo dõi.

3. Không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với các cơ quan, đơn vị địa phương và cá nhân đến quan hệ công tác.

Điều 9. Chế độ làm việc:

- Cán bộ, công chức phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư phải nghiêm chỉnh chấp hành chế độ làm việc trong cơ quan theo đúng các qui định của Chính phủ, thành phố và của sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

- Hàng tuần tổ chức họp giao ban công việc hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trưởng phòng phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Qui định về chức năng, nhiệm vụ này; căn cứ vào biên chế nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, công chức thuộc Phòng, xây dựng tiêu chuẩn, nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trình Giám đốc sở ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Trưởng phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư báo cáo Giám đốc sở xem xét, quyết định./.

                                                                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                         (Đã ký)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh casino
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 02/2017.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/01/2017
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 1/2017
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ tại thành phố Hải Phòng
Báo cáo tình hình thực hiện Nghi quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ tại thành phố Hải Phòng
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/12/2016
Lễ bàn giao Chi nhánh Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng - Xí nghiệp Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn sang Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư tại quận Dương Kinh
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2016
Tổ chức khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa"
Tổ chức khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa"