Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211386
Khách trực tuyến : 8717
Thành viên trực tuyến : 27
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính
19/04/2012 - 09:40
 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

Căn cứ Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện năm 2012; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 13/1/2012 của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích: Đánh giá tình hình công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND thành phố; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 13/1/2012 của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn; tiến độ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách TTHC trên địa bàn năm 2012.
2. Yêu cầu:
a. Đối với các cơ quan trực thuộc, UBND các xã, thị trấn: Công tác kiểm tra, tự kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên nghiêm túc, thực chất theo đúng nội dung của Kế hoạch. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị. Tổng hợp những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định.
b. Đối với Đoàn kiểm tra của huyện: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch đã đề ra; kết thúc mỗi đợt kiểm tra có báo cáo tổng hợp trình UBND huyện nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai sót; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại mỗi cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
II. NỘI DUNG:
1. Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo trong công tác cải cách TTHC tại các xã, thị trấn, cụ thể:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện;
- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo Nghị định 63 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (niêm yết, công khai…); tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định 20 của Chính phủ trong đội ngũ cán bộ, công chức;
- Việc bố trí đội ngũ làm việc tại Bộ phận Một cửa, phân công công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại đơn vị;
2. Tình hình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị
- Việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan, đơn vị;
- Công tác chấp hành các quy định hành chính trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức;
- Kiểm tra sổ theo dõi công tác giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền; tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.
+ Sổ theo dõi nhận và trả kết quả;
+ Phiểu tiếp nhận và trả kết quả;
+ Phiếu chuyển hồ sơ để thụ lý, giải quyết;
+ Tổng số, tiến độ giải quyết TTHC từ 01/1/2012 đến thời điểm kiểm tra
- Kiểm tra công tác thu phí, lệ phí trong giải quyết các TTHC.
Sau khi kiểm tra trên hồ sơ sẽ trực tiếp kiểm tra một số hồ sơ TTHC đã được giải quyết từ đầu năm 2012 đến thời điểm kiểm tra. Tùy tình hình cụ thể tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra sẽ quyết định kiểm tra chuyên sâu việc giải quyết một số TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của đơn vị.
3. Đề xuất, kiến nghị: (nếu có)
III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Hình thức kiểm tra
- Các cơ quan, đơn vị tự tổ chức kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo các nội dung tại mục I; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng UBND huyện).
- Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị theo nội dung tại mục I.
2. Đối tượng, thời gian kiểm tra
- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan đến giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền và UBND các xã, thị trấn.
- Mỗi quý tiến hành kiểm tra từ 7-10 đơn vị (Có Thông báo cụ thể).
3. Thành phần Đoàn kiểm tra của UBND huyện.
- Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Đoàn;
- Chánh Văn phòng UBND huyện làm Phó Trưởng đoàn;
- Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo của các cơ quan: Văn phòng UBND huyện; các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra; Trung tâm Phát triển quỹ đất.
4. Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra: Ngân sách nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị chủ động tự kiểm tra (Báo cáo UBND huyện xong trước 25/4/2012), chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị (phản ánh đúng thực tế triển khai thực hiện, số liệu tính từ ngày 01/01/2012 đến thời điểm kiểm tra); cung cấp các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra của Đoàn kiểm tra).
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm:
- Tham mưu Kế hoạch kiểm tra; đề xuất thời gian kiểm tra cụ thể với lãnh đạo UBND huyện và tham mưu nội dung thông báo thời gian Đoàn kiểm tra đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trước 05 ngày làm việc.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị kinh phí phục vụ cho đợt kiểm tra.
3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra của huyện theo đúng kế hoạch.
Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan trực thuộc, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Nơi nhận:                                                                             T.M ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
- TTHU;                                                                                             CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng chuyên môn trực thuộc;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu VT. 
                                                                                                Nguyễn Trọng Nhưỡng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 


Tin mới
Thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức, giáo viên Tiểu học, Trung tâm GD nghề nghiệp - GDTX năm 2016
Thanh niên Vĩnh Bảo hăng hái lên đường nhập ngũ trong ngày hội tòng quân năm 2017
Lễ phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017 và tiếp xúc tân binh lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2017
Lễ truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Vĩnh Bảo, đợt 3 năm 2016
Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng (Đã chuẩn hóa)
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tiểu học năm 2016
Lịch thi CC cấp xã năm 2016
Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển CC cấp xã năm 2016
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục mầm non năm 2016
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Bảo năm 2016
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tiểu học năm 2016
Tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng địa phương năm 2016 huyện Vĩnh Bảo
Đấu giá QSD đất hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 huyện Vĩnh Bảo