Liên kết website
   
Nghị quyết số 19-NQ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về phát triển giáo dục và đào tạo
18/09/2011 - 10:09

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
HUYỆN ỦY THỦY NGUYÊN

Số 19-NQ/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thủy Nguyên, ngày 09 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thuỷ Nguyên
đến năm 2015, định hướng đến năm 2020


I. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2002 - 2010

        Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 10/12/2002 của Ban Thường vụ Huyện ủy "thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khoá IX) về phương hướng phát triển giáo dục – đào tạo từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, viên chức ngành giáo dục, công tác giáo dục và đào tạo của huyện đã có những bước chuyển biến căn bản. Quy mô trường lớp không ngừng phát triển; hiện nay toàn huyện có 122 trường học, 1 Trung tâm GDTX, 1 trường Trung cấp nghề và 37 Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu học tập của thanh thiếu nhi, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, tỷ lệ học sinh lên lớp, đỗ tốt nghiệp, học sinh khá, giỏi và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hằng năm không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, viên chức ngành giáo dục đã có bước phát triển mới cả về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được tăng cường; đã có 55 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành giáo dục - đào tạo được tổ chức tốt và đạt nhiều thành tích. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về giáo dục - đào tạo được coi trọng và đẩy mạnh. Các cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng xã hội quan tâm chăm lo, đầu tư cho công tác giáo dục và đào tạo ngày càng tăng. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 15-NQ/HU đều đạt và vượt. Giáo dục - đào tạo huyện Thủy Nguyên từ đơn vị trung bình đã vượt lên tốp đầu của ngành giáo dục - đào tạo thành phố Hải Phòng. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu: nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

        Tuy nhiên, công tác giáo dục và đào tạo huyện còn những hạn chế như: Chất lượng giáo dục toàn diện chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, quyền và nghĩa vụ công dân, rèn kỹ năng sống cho học sinh; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh, người lao động tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; phổ cập Trung học và nghề còn gặp nhiều khó khăn, kết quả chưa thật bền vững; các Trung tâm học tập cộng đồng chưa phát huy được hiệu quả; cơ sở vật chất một số trường học chưa đảm bảo; công tác xã hội hoá trong giáo dục và đào tạo còn hạn chế; sự kết phối hợp giữa: gia đình - nhà trường - xã hội chưa phát huy được hiệu quả cao trong việc giáo dục học sinh.

        Những tồn tại, hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan đó là: cơ chế, chính sách đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác quản lý, điều hành, luân chuyển giáo viên còn nhiều bất cập. Nội dung chương trình, phương pháp giáo dục còn chậm đổi mới. Đội ngũ giáo viên không đồng bộ, còn một bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên yếu cả về chuyên môn và ý thức nghề nghiệp; một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự chú trọng đầu tư và chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo ở địa phương.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

1. Quan điểm

        Chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo là trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện, trong đó ngành giáo dục giữ vai trò chủ đạo. Đầu tư cho giáo dục - đào tạo để tạo nền tảng, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển bền vững.

        Phát triển giáo dục - đào tạo của huyện phải toàn diện và đồng bộ nhằm phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện.

        Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học; thực hiện tốt xã hội hoá trong giáo dục - đào tạo; xây dựng mô hình xã hội học tập. Đa dạng hoá các loại hình giáo dục - đào tạo đi đôi với tăng cường quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng, trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

        Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn của huyện.

        Đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng "chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá" nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội.

        Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về nhận thức chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phát triển đa dạng các loại hình giáo dục và đào tạo. Tăng cường đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

2.2. Một số chỉ tiêu cụ thể

        - Huy động trẻ ra nhà trẻ đạt tỷ lệ 50% vào năm 2015 và 60% vào năm 2020. Tỷ lệ trẻ ra lớp Mẫu giáo đạt 95% vào năm 2015 và 98% vào năm 2020. Từ năm 2011, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 10% vào năm 2015 và 8% vào năm 2020. Hoàn thành phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi vào năm 2013. Hoàn thành chuyển đổi mô hình trường Mầm non bán công sang trường công lập tự chủ vào năm 2013; khuyến khích thành lập trường Mầm non tư thục, dân lập đạt 15% vào năm 2015 và 20% vào năm 2020.

        - Đến năm 2015 có 100% học sinh Tiểu học và 60% học sinh THCS được học 2 buổi/ngày; đảm bảo tỷ lệ học sinh chuyển cấp, chuyển lớp hằng năm đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT hằng năm đạt 95% trở lên. Hoàn thành phổ cập Trung học và nghề vào năm 2015.

        - Đến năm 2020, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 25%; 30% số học sinh tốt nghiệp THPT thi đỗ vào Đại học và Cao đẳng; 30% vào học các trường Trung cấp chuyên nghiệp và nghề.

        -   Đến năm 2015 khắc phục về cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu; 100% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

        - Đến 2015 có 40% trường THPT, 50% trường Mầm non, 70% trường THCS và 90% trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Có 90% tổng số trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020.

        - Tỷ lệ cán bộ công chức xã, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đạt 90% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020.

        - Đến năm 2015 có 100% trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề. Phấn đấu tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề đạt 65% vào năm 2015 và 75% vào năm 2020.

        - 100% các trường học có Chi bộ đảng và đạt trong sạch vững mạnh hằng năm; tỷ lệ đảng viên trong CBGV đạt 40% trở lên.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ yếu.

3.1- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

        Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển và bố trí đội ngũ giáo viên các trường học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên. Thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”

        Rà soát, quy hoạch, sắp xếp, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ quản lý theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành, được đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện quy chế thi tuyển cán bộ quản lý trường học khi hết nhiệm kỳ, bổ nhiệm lại và đề bạt mới. Xây dựng cơ chế khuyến khích thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia công tác giáo dục – đào tạo.

        Đảm bảo đội ngũ cán bộ phục vụ đủ về số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đạt chuẩn đào tạo, nhất là cán bộ kế toán, văn thư, phụ tá thí nghiệm, thư viện và cán bộ y tế trường học. Phấn đấu mỗi trường có 1 cán bộ y tế được đào tạo bồi dưỡng theo hướng kiêm nhiệm để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

3.2- Đổi mới quản lý giáo dục.

        Thực hiện nghiêm túc Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường và các văn bản pháp quy về giáo dục - đào tạo. Công khai về chất lượng giáo dục và các nguồn lực cho giáo dục. Thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP. Tăng cường sự giám sát của Nhà nước, của các lực lượng xã hội đối với giáo dục. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học, quan tâm xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động đoàn, đội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm tư cách nhà giáo, quy chế chuyên môn; đồng thời động viên khen thưởng kịp thời những cán bộ, giáo viên, đơn vị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo.

        Đổi mới cơ chế quản lý tài chính giáo dục, thực hiện kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường; chấn chỉnh công tác dạy thêm, học thêm, công tác thu và quản lý, sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục đúng quy định, có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của các nhà trường, cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục – đào tạo.

3.3- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục – đào tạo.

        Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự bồi dưỡng, kỹ năng thực hành, làm việc; gắn lý thuyết với thực hành; gắn giáo dục tri thức với giáo dục thể chất, giáo dục lý tưởng; tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, vǎn hoá - thể thao phù hợp với lứa tuổi. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh, theo chương trình và sách giáo khoa, khắc phục tình trạng quá tải. Xây dựng và phát triển hệ thống trường lớp với những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên; tạo nhiều khả năng, cơ hội khác nhau cho người học. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đảm bảo khách quan, khoa học, đúng thực chất kết quả giáo dục, không chạy theo thành tích. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động dạy học.

        Thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở tất cả các trường. Tập trung thực hiện đạt chuẩn giáo dục trẻ 5 tuổi, tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và yêu cầu nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

3.4- Chú trọng công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng.

        Thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng đào tạo cho học sinh phổ thông và thanh thiếu niên. Mở rộng các loại hình đào tạo nghề: chính quy, tư thục, dân lập, cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp, dạy nghề theo hình thức truyền nghề tại các làng nghề và gia đình. Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sản xuất; lấy đào tạo thực hành là chính. Các cơ sở hướng nghiệp dạy nghề, trường Trung cấp nghề đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các trường của trung ương, thành phố tổ chức các chương trình đào tạo nghề đảm bảo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật; đồng thời cho các cơ sở đào tạo được lập cơ sở sản xuất và dịch vụ khoa học đúng với ngành nghề đào tạo. Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nghèo, lao động nông nghiệp bị thu hồi đất phục vụ các dự án. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các dịch vụ đào tạo nghề, xây dựng quỹ đào tạo nghề.

        Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt chú trọng đào tạo, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu công tác của địa phương.

3.5-Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho giáo dục – đào tạo.

        Tập trung chỉ đạo và đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia để đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Từng bước xây dựng trường học đủ diện tích theo quy định, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động dạy và học; xoá phòng học tạm; xây dựng các phòng học chuẩn, phòng thực hành, thư viện, các công trình phụ trợ đảm bảo công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Khuyến khích phát triển mô hình trường mầm non tư thục, dân lập. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các Trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn. Phát triển trường Trung cấp nghề đạt trình độ khu vực; khuyến khích liên kết xây dựng các cơ sở đào tạo bậc cao đẳng và đại học trên địa bàn.

3.6- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập

        Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các lực lượng xã hội về giáo dục và đào tạo. Từ đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học, chăm lo giáo dục học sinh. Kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Thực hiện tốt công bằng xã hội trong giáo dục, đảm bảo tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân; có cơ chế hỗ trợ học sinh gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh có năng khiếu được theo học ở những bậc học cao.

        Phát huy tốt vai trò của Hội đồng giáo dục, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Cha mẹ học sinh. Phát động sâu rộng các hoạt động khuyến học từ huyện đến các xã, thị trấn, các nhà trường, các làng văn hóa, dòng họ, gia đình; các cơ quan, phòng ban, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh hoạt động của quỹ khuyến học mang tên Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các trường hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ nhà trường.

3.7- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo .

        Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong các nhà trường, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong trường học. Tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác giáo dục và đào tạo ở địa phương. Phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và có chủ trương, giải pháp chỉ đạo kịp thời. Quan tâm đầu tư ngân sách hợp lý cho giáo dục – đào tạo; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng đối với lao động có trình độ cao về làm việc ở địa phương. Chỉ đạo củng cố và tổ chức tốt hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng nguồn lao động đã được đào tạo; tạo điều kiện, cơ hội cho lực lượng này phát huy năng lực, trình độ phục vụ công cuộc CNH – HĐH của huyện.

        Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các lực lượng xã hội về giáo dục và đào tạo; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng, các tổ chức xã hội, đoàn thể kết phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh và huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục - đào tạo ở địa phương.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1- UBND huyện chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết; trong đó xác định rõ nội dung, mục tiêu, giải pháp, điều kiện đảm bảo, đơn vị thực hiện.

        2- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn; Phòng Giáo dục và đào tạo; các đơn vị giáo dục – đào tạo trên địa bàn huyện căn cứ tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và chương trình, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá thành các mục tiêu, nội dung, giải pháp lãnh đạo và triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh, bổ khuyết kịp thời các giải pháp thực hiện Nghị quyết.

        3- Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị từ huyện đến cơ sở căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các nội dung, giải pháp, chương trình có liên quan đến ngành và đơn vị mình, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đã đề ra, phù hợp với chương trình, mục tiêu chung của thành phố.

        4- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách cụm xã, Huyện uỷ viên phụ trách xã, các Ban xây dựng Đảng với chức năng, nhiệm vụ của mình quan tâm chăm lo cho công tác giáo dục – đào tạo, công tác tổ chức cán bộ ngành giáo dục, hướng dẫn, giám sát cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết.

        5- Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả để Ban Thường vụ Huyện uỷ bổ khuyết chỉ đạo kịp thời.

        Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Minh Luật

(Nguồn: Huyện uỷ Thuỷ Nguyên * Đài TN thực hiện)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Lễ giao nhận quân năm 2017(15/02/2017 - 09:50)
Lời chúc tết xuân Đinh Dậu 2017 của đồng chí Bùi Văn Vi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng(26/01/2017 - 16:36)
HĐND huyện Thủy Nguyên khai mạc kỳ họp thứ 3 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021(27/12/2016 - 15:19)
Huyện Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị đối thoại và lắng nghe ý iến giữa chủ tịch UBND huyện với nhân dân(26/12/2016 - 15:34)
Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 7 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016(26/12/2016 - 14:23)
Sở Thông tin và truyền thông kỷ niệm 10 năm thành lập(17/12/2016 - 16:22)
Trung ương Đảng nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự chuyển hoá"(01/11/2016 - 07:29)
Nhận diện nguy cơ 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục(31/10/2016 - 15:07)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hải Phòng:(20/09/2016 - 11:06)
Thủ tướng nhấn nút khởi công tòa tháp cao nhất duyên hải Bắc bộ(19/09/2016 - 06:56)
Tinh thần bất khuất trong ba bản Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc(02/09/2016 - 18:26)
Quốc hội khóa XIV quyết định nhân sự Nhà nước(20/07/2016 - 08:31)
Chuyển trang    
Trang số:  1/25
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 115988
Khách trực tuyến : 7954
Thành viên trực tuyến : 27