Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 308677
Khách trực tuyến : 5093
Thành viên trực tuyến : 14
 

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Hộ tịch, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, ngày 26/6/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 3340/KH-UBND triển khai thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn thành phố...
TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP
Thực hiện Kế hoạch của Trung ương và thành phố về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của thành phố Hải Phòng và Quyết định số 685/QĐ-BTC ngày 03/4/2015 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi; Ban Giám khảo vừa tổ chức cuộc họp với Tổ Thư ký. ..
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý
23/07/2015 - 08:56
Để triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/7/2015 Sở Tư pháp và Cục Trợ giúp pháp lý- Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý...
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 15 tại thành phố hải phòng (23/07/2015 - 08:51)
Hội nghị triển khai thi hành Luật hộ tịch (21/07/2015 - 10:04)
Hội nghị Pháp chế Bộ, ngành tại Hải Phòng (21/07/2015 - 09:55)
Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm (21/07/2015 - 08:53)
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) (21/07/2015 - 08:46)
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Tập huấn pháp luật về hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác
24/07/2015 - 14:00
Thực hiện Kế hoạch số 10338/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2015-2016”, ngày 23-7-2015, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác..
Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ cải cách tư pháp (21/07/2015 - 09:51)
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (15/07/2015 - 09:10)
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới (15/07/2015 - 08:41)
Kế hoạch thực hiện Đề án"Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" giai đoạn 2015-2016 (25/06/2015 - 10:35)
Kế hoạch tuyên truyền, cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (08/06/2015 - 08:17)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
28/11/2014 - 10:26
Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành thực hiện việc đánh giá về tình hình hoạt động, thực trạng tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/12/2014 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố..
Hải Phòng: ban hành Quyết định Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2013 (26/11/2014 - 15:53)
Hải Phòng: ban hành Quyết định điều chỉnh Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (11/11/2014 - 08:13)
Công văn về việc thực hiện Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (29/10/2014 - 15:07)
Hải Phòng: ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (15/09/2014 - 14:07)
Dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng (02/07/2014 - 14:57)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
24/07/2015 - 13:55
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thông báo danh sách các trường hợp đăng ký tập sự hành nghề công chứng:..
Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (15/07/2015 - 08:57)
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (15/07/2015 - 08:56)
Sẽ đào tạo luật sư tranh tụng về thương mại quốc tế (12/06/2015 - 09:12)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020" (19/05/2015 - 08:05)
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (27/04/2015 - 08:14)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP họp lần thứ nhất
12/06/2015 - 09:10
Ngày 22/4/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 769/QĐ-BTP về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 111/2010/NĐ-CP)...
Các quy định mới của Luật Hộ tịch (12/12/2014 - 14:33)
Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ (27/10/2014 - 15:35)
Câu hỏi: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền của cơ quan nào? (17/07/2014 - 09:15)
Về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng thực bản sao từ bản chính đối với các văn bằng, chứng chỉ (01/07/2014 - 16:26)
Công tác chứng thực và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở thành phố Hải Phòng (24/04/2014 - 15:52)
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
12/06/2015 - 09:17
Ngày 9/6/2015, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)...
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (01/04/2015 - 08:31)
Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Cần bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình (30/03/2015 - 17:39)
Quận Hải An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (30/03/2015 - 10:12)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:55)
Nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:43)