Văn bản pháp quy


Tổng Cục Thuế
Tổng Cục Hải Quan
Viện Chiến lược và CSTC
Tạp chí tài chính
Tài chính điện tử


                BẢN TIN NỢ CÔNG
Quản lý nợ
____________________________________________________
       BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2237
Thành viên trực tuyến : 9
 
Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
03/05/2013 - 16:10
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015..
Chương trình, Đề tài khoa học
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
09/08/2013 - 17:46
Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020..
Dự thảo Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Thông báo
Công văn số 12035/BTC- KBNN ngày 10/9/2013 về việc tập huấn chế độ kế toán nhà nước theo văn bản mới ban hành
16/09/2013 - 08:26
Căn cứ Công văn số 12035/BTC- KBNN ngày 10/9/2013 về việc tập huấn chế độ kế toán nhà nước theo văn bản mới ban hành, Sở Tài chính Hải Phòng thông báo nội dung như sau:..
Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng trò chơi Ecopolicy (01/08/2013 - 11:11)
Công văn số 5047/BTC-KBNN ngày 24/4/2013 (08/05/2013 - 15:53)
Văn bản số 4680/BTC-KBNN ngày 15/4/2013 về thông báo thay đổi địa chỉ hỗ trợ TABMIS (08/05/2013 - 15:34)
Thông báo về việc Triển khai kế hoạch tiếp theo dự án "Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp NSNN giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải Quan - Tài chính (17/04/2013 - 10:45)
Mẫu cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website Sở Tài chính (01/04/2013 - 02:23)
Công khai ngân sách
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014
08/01/2014 - 11:33
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014..
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012 (14/08/2013 - 10:32)
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2011 (14/08/2013 - 10:30)
Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013 (06/04/2013 - 10:46)
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 12/12/2012 về Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013 (05/01/2013 - 10:44)
Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 02/04/2013 của UBND thành phố về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011 (04/04/2013 - 07:30)
Bộ phận Một cửa (ISO 9001:2008)
THẨM TRA DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM NN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
17/04/2013 - 11:42
THẨM TRA DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM NN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP..
THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT TỶ LỆ TRÍCH QUỸ THƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (17/04/2013 - 11:28)
THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT VIỆC THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VƯỢT THẨM QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (17/04/2013 - 11:27)
THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN VỐN NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TY 100% VỐN NHÀ NƯỚC (17/04/2013 - 11:25)
THẨM ĐỊNH CÁC KHOẢN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (17/04/2013 - 11:23)
KIỂM TRA QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NĂM (17/04/2013 - 11:20)
Cải cách hành chính - Phòng chống tham nhũng
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
13/03/2014 - 11:22
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014..
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tài chính - Ngân sách năm 2014 (13/11/2013 - 11:29)
Báo cáo công tác Thanh tra Tài chính Qúy 3 năm 2013 (18/09/2013 - 08:39)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 của Sở Tài chính Hải Phòng (15/07/2013 - 09:25)
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2013, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Sở Tài chính (14/06/2013 - 10:12)
Thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính tháng 6 và 6 tháng năm 2013 (03/06/2013 - 14:02)
Tin tức
Quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng chính thức hoạt động
16/04/2014 - 14:07
Đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo và cán bộ Quỹ đầu tư và phát triển đất thành phố Sáng 15- 4, tại Sở Tài chính, UBND thành phố công bố quyết định về việc kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Quỹ đầu tư phát triển Hải Phòng thành Quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng. Quỹ đầu tư và phát triển đất là tổ chức tài chính Nhà nước thuộc UBND thành phố, hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách...
TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (31/03/2014 - 09:31)
KẾT QUẢ SAU 3 NĂM (2011-2013) THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (25/03/2014 - 16:16)
TƯNG BỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY 8/3 (20/03/2014 - 08:39)
Tăng thu phí và lệ phí (11/03/2014 - 10:36)
Hội nghị Tổng kết công tác ngân sách năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và ký giao ước thi đua (10/01/2014 - 15:32)
Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 1589/STC-NSHX ngày 02/12/2013 của Sở Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2013
03/12/2013 - 15:14
Công văn số 1589/STC-NSHX ngày 02/12/2013 của Sở Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2013..
Công văn số 1537/STC-NSHX ngày 25/11/2013 của Sở Tài chính về việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo (25/11/2013 - 09:24)
Công văn số 1527/STC-NSHX ngayf 21/11/2013 của Sở Tài chính về việc thực hiện điều hành ngân sách và một số công việc xử lý ngân sách cuối năm 2013. (25/11/2013 - 09:10)
Công văn số 1480/STC-NS ngày 13/11/2013 về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố (14/11/2013 - 12:27)
Công văn số 1182/STC-NSHX ngày 17/9/2013 của Sở Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố (18/09/2013 - 08:48)
Công văn số 6464/UBND-VX ngày 04/09/2013 của UBND thành phố Công văn số 1135/STC-NSHX ngày 06/09/2013 đồng ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1087/STC-NSHX về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP (09/09/2013 - 17:40)
Xin ý kiến, góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/11/2013 - 09:39
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/11/2013 - 09:36)
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Tài chính Hải Phòng (07/04/2013 - 08:01)
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi năm 2013) (29/01/2013 - 08:46)
Tin mới
Quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng chính thức hoạt động
TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
KẾT QUẢ SAU 3 NĂM (2011-2013) THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TƯNG BỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY 8/3
Tăng thu phí và lệ phí
Công bố Quyết định thành lập Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính
Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn NSNN năm 2014
Đảm bảo kinh phí phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2014
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng năm mới 2014
Hội nghị Tổng kết công tác ngân sách năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và ký giao ước thi đua
Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố.
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014
Hội nghị tổng kết công tác đoàn và Phong trào thanh niên năm 2013
Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2013
Lễ khởi công xây dựng công trình trụ sở Sở Tài chính Hải Phòng

Hải Phòng có quần đảo Cát Bà lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định từ nay đến 2014 sẽ cổ phần hóa, bán 25% vốn tại các cảng biển cấp 1
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1934319664
CAD1885419264
CHF2362724092
DKK03951
EUR2896829303
GBP3505135598
HKD26802744
INR0353
JPY203207
KRW023
KWD075919
MYR06486
NOK03557
RUB0652
SAR05801
SEK03238
SGD1651116904
THB640666
USD2108021120

Cục Quản lý Công sản

DATC
Quản lý giá
VSD
SCIC