ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM

THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2016 CỦA QUẬN “NGÂN SÁCH – ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG”

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021