Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 165647
Khách trực tuyến : 3052
Thành viên trực tuyến : 2
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Da giầy và Phát triển Hải Phòng
04/05/2015 - 15:50
Ngày 27/4/2015, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Da giầy và Phát triển Hải Phòng.....
Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Cấp nước Hải Phòng (01/04/2015 - 16:48)
Tuyển phiên dịch tiếng Anh (24/02/2015 - 15:21)
Kết quả họp bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014 (22/01/2015 - 16:35)
Biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong năm 2014 (08/12/2014 - 15:06)
Lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên (17/11/2014 - 16:22)
THÔNG TIN KT - XH
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015
14/04/2015 - 16:20
Trong thời gian vừa qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nhất định...
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2012 (16/11/2012 - 13:43)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2014
24/04/2015 - 14:36
Từ đầu năm 2015 đến ngày 20/4/2015, tổng thu hút FDI trên toàn thành phố đạt 285,56 triệu USD, bằng 67,5% so với cùng kỳ năm 2014 (4T/2014 thu hút 423,28 triệu USD, trong đó: cấp mới 15 dự án với số vốn đầu tư 281,18 triệu USD; tăng vốn 142,1 triệu USD), đạt 17,85% kế hoạch thu hút FDI năm 2015.....
Thông báo về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu (20/04/2015 - 08:18)
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng (09/02/2015 - 15:23)
Thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng theo tiêu chí được điều chỉnh (30/01/2015 - 09:27)
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng (27/01/2015 - 13:37)
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Da giầy Hải Phòng (26/01/2015 - 17:22)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
05/05/2015 - 08:52
Ngày 25/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng...
Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (05/05/2015 - 08:48)
Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước (15/12/2014 - 07:54)
Quy định mới việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (28/11/2014 - 16:29)
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC: Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (17/09/2014 - 13:54)
Chính phủ ban hành Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước (29/07/2014 - 07:43)
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/06/2013 - 15:10
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014
04/12/2014 - 07:50
Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (02/10/2014 - 10:53)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (04/09/2014 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin và Truyền thông (22/08/2014 - 14:14)
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2015 (16/07/2014 - 10:35)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 và rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư (10/07/2014 - 16:14)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Thủ tục hành chính thẩm định kế hoạch đấu thầu
07/07/2014 - 14:53
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư (07/07/2014 - 14:50)
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư nước ngoài (07/07/2014 - 14:48)
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trong nước (07/07/2014 - 14:43)
Đăng ký kinh doanh trực tuyến (03/06/2013 - 11:44)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng
24/04/2015 - 14:31
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng.....
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (07/04/2015 - 15:46)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện An Lão (26/03/2015 - 14:27)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện Tiên Lãng (26/03/2015 - 14:26)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Đồ Sơn (06/03/2015 - 16:06)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Dương Kinh (06/03/2015 - 16:05)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
10/07/2014 - 16:05
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014 (29/05/2014 - 16:45)
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 (23/05/2014 - 16:00)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014 (16/09/2014 - 08:44)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (16/09/2014 - 08:39)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014 (16/09/2014 - 08:32)