Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 118783
Khách trực tuyến : 3960
Thành viên trực tuyến : 10
 
Dự báo thời tiết
 
33°C
Cloudy
Humidity: 71%
24/07 25/07 26/07

26°C - 34°C

27°C - 34°C

26°C - 33°C
(Nguồn từ MSN)
 
ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA  (Gồm có 10 Thủ tục thuộc Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa) 1...
Quyết định về việc đình chỉ hoạt động và thu hồi phù hiệu xe container
Thời gian: 22/07/2014 - 15:55
 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: /QĐ-SGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ hoạt động và thu hồi phù hiệu xe container ------------- GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG Căn cứ Quyết định số 1032/2009/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ kết quả kiểm tra, tổng hợp phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trong tháng 6/2014 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo;
Tin nổi bật
 
Quản lý Vận tải
Quyết định về việc đình chỉ hoạt động và thu hồi phù hiệu xe container
ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Số:          /QĐ-SGTVT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Hải Phòng, ngày     tháng 07 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ hoạt động và thu hồi phù hiệu xe container -------------   GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG   Căn cứ Quyết định số 1032/2009/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ kết quả kiểm tra, tổng hợp phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trong tháng 6/2014 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo;..
Đào tạo, sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong tháng 07/2014
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Tháng 07 năm 2014           Thực hiện Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ...ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI.
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI.  (Gồm có 03 thủ tục) 1...
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.  (Gồm có 02 thủ tục) 1...
QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 1...