Thông báo triệu tập học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2015
Thời gian: 04/09/2015 - 14:48
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ...
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014
Thời gian: 07/08/2015 - 16:53
thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014
Thông báo đăng kí nhu cầu thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
Thời gian: 03/07/2015 - 16:43
Để có cơ sở xây dựng, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên và tương đương ...
Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ về việc Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Thời gian: 01/07/2015 - 11:25
Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ về việc Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014
Thời gian: 09/06/2015 - 09:16
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014
Thông báo kết quả học tập của học viên lớp đào tạo tiếng anh tại Apollo
Thời gian: 26/05/2015 - 08:39
Thực hiện Công văn số 4149/UBND-NC ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cử cán bộ, công chức, viên chức dự lớp đào tạo tiếng Anh nâng cao theo chương ...
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo kết quả chấm phúc khảo
Thời gian: 10/05/2015 - 23:13
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo kết quả chấm phúc khảo
Thông báo về việc đăng kí tham gia bồi dưỡng viên chức
Thời gian: 06/04/2015 - 14:36
Thông báo về việc đăng kí tham gia bồi dưỡng viên chức
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:52
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:49
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Chuyển trang    
Trang số:  1/21
Số bản ghi trên trang: