Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015
Thời gian: 19/09/2016 - 08:01
Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thinâng lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015
Danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015
Thời gian: 19/09/2016 - 07:52
Danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch ...
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng
Thời gian: 14/09/2016 - 09:16
Thực hiệnQuyết định số1323/QĐ-UBND ngày 11/7/2016của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ...
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 06/09/2016 - 22:07
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 06/09/2016 - 09:18
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Sở Nội vụ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 24/08/2016 - 10:15
Sở Nội vụ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Báo cáo kế hoạch tinh giản biên chế và lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2017
Thời gian: 23/08/2016 - 10:03
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 961/UBND-NC ngày 28/6/2016 của Ủy bannhân dân thành phố về việc quản lý biên chế công chức, ...
Thống kê danh sách lao động hợp đồng
Thời gian: 22/08/2016 - 15:29
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực thành ủy tại Công văn số 820-CV/VPTU ngày 11/8/2016 của Văn phòng thành ủy về việc giải quyết lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế; ...
Mẫu đăng ký danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016
Thời gian: 07/07/2016 - 11:00
Mẫu đăng ký danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016
Mẫu danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2016
Thời gian: 22/06/2016 - 14:33
Mẫu danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2016
Chuyển trang    
Trang số:  1/25
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2016
Kế hoạch số 185/KH-UBBC ngày 30/5/2016 về Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và dự kiến thời gian, địa điểm thi tuyển
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung Quyết định ban hành Nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 để thí sinh tham khảo
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.
Bảng biểu, phụ lục phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2016
Rà soát, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng