Tin mới
Tài liệu 02 dự thảo sửa đổi Quyết định số 2057/2007/ QĐ-UBND ngày 22/10/2007 và Quyết định số 453/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố
Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn về tổ chức hoạt động và quản lý Hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc triệu tập học bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2014
Thông báo về việc báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường
Báo cáo số lượng, chất lượng, mức phụ cấp và hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2014
Thông báo đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2014
Báo cáo sơ kết 3 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyên môn, công tác Đảng, công tác Công đoàn năm 2014
Báo cáo xử lý, kỷ luật công chức, viên chức năm 2013
Sở Nội vụ tham gia tổ chức cuộc thi “Nghiên cứu ứng dụng khoa học tư duy hệ thống trong thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”
Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS
Quyết định số 1926/ QĐ-BNV ngày 30/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 462050
Khách trực tuyến : 134
Thành viên trực tuyến : 0
 

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2012
Thời gian: 10/10/2013 - 13:58
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 02/10/2013 - 23:08
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2012
Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 01/08/2013 - 10:45
Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 31/05/2013 - 11:21
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2012 (có sửa đổi bổ sung)
Thời gian: 26/05/2013 - 22:33
Thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 25/05/2013 - 08:40
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo về hình thức thi tuyển và hoàn thiện thủ tục dự thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 21/05/2013 - 16:00
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo về hình thức thi tuyển và hoàn thiện thủ tục dự thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 10/05/2013 - 08:10
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức xét tuyển công chức năm 2012
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 10/05/2013 - 07:55
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2012
Hội đồng Thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012
Thời gian: 12/03/2013 - 09:45
Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển, xét ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang: