Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 27/04/2016 - 09:49
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Thời gian: 27/04/2016 - 09:34
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014(Môn ...
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).
Thời gian: 27/04/2016 - 09:17
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014(Môn ...
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.
Thời gian: 14/04/2016 - 14:12
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.
Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành Xây dựng, Khoa học và Công nghệ phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 04/12/2015 - 17:38
Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành Xây dựng, Khoa học và Công nghệ phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2014
Thông báo về việc bán hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Thời gian: 26/11/2015 - 08:41
Thông báo về việc bán hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức 2014
Thời gian: 24/11/2015 - 17:09
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức 2014
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/11/2015 - 19:06
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục bậc THCS 2015
Thời gian: 30/10/2015 - 16:17
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4048/VP-VX ngày 08/10/2015 về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở; Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân ...
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thời gian: 24/03/2015 - 16:52
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.
Bảng biểu, phụ lục phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2016
Rà soát, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015 và lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2016
Báo cáo kết quả công tác tháng 8 năm 2015
Thông báo đăng kí nhu cầu thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015