Quyết định số 1098/2015/QD-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
Thời gian: 07/01/2016 - 08:35
Quyết định số 1098/2015/QD-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng